MVC Linea Recta

Accommodatie

Huishoudelijk reglement

 

Artikel 1: Onder de stedelijke sportaccommodaties worden verstaan: het Burgemeester Thienpontstadion met de bijhorende tennisvelden en schietstand, de stedelijke sporthal, de sportzaal in de Serpentstraat te Eine, het stedelijk zwembad en de voetbalvelden op de Rodelos.

 

Artikel 2: Door het betreden van de stedelijke sportaccommodaties is iedere bezoeker onderworpen aan het reglement van inwendige orde en aan het politiereglement op de stedelijke sport- en recreatiecentra en plaatsen.

 

Artikel 3: De stedelijke sportaccommodaties zijn enkel toegankelijk gedurende de ter plaatse aangeduide dagen en uren. De bezoekers moeten ten laatste één uur na de laatste sportmanifestatie, de sportaccommodatie verlaten. Indien weersomstandigheden, herstellingen, onvoorziene oorzaken of andere activiteiten het nodig maken, kan de Sportdienst de sportaccommodatie of een deel ervan tijdelijk ontoegankelijk of onbespeelbaar verklaren.

 

Artikel 4: Het Stadsbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aangericht aan derden of aan persoonlijk materieel, noch voor diefstal en/of gebeurlijke ongevallen.

 

Artikel 5: De verantwoordelijke van de Sportdienst is gemachtigd, in uitzonderlijke omstandigheden, afwijkingen aan de bepalingen van onderhavige verordeningen toe te staan.

 

Artikel 6: Alle sportaccommodatie kunnen, na voorafgaande toelating van de Sportdienst, geheel op gedeeltelijk worden gereserveerd voor het organiseren van sportmanifestaties.

 

Artikel 7: Verenigingen of sportclubs kunnen, mits voorafgaande reservatie en betaling van de in de retributiereglementen vastgelegde vergoeding, binnen bepaalde uren in groepsverband gebruik maken van de kleedkamers en andere accommodaties.

 

Artikel 8: Het bestuur van elke club die gebruik maakt van de sportaccommodaties, zal vooraf het bewijs dienen voor te leggen van geldige verzekering van burgerlijke verantwoordelijkheid van zijn leden wegens schade aangebracht aan personen en goederen naar aanleiding van de uitgeoefende activiteiten.

 

Artikel 9: Organiseren van wedstrijden en initiatielessen, evenals het bergen van materieel, dient vooraf aangevraagd te worden bij de Sportdienst.

 

Artikel 10: Bij het gebruik van de sportaccommodaties is het dragen van aangepast sportschoeisel verplicht. Het dragen van 'spikes' is enkel toegelaten op de atletiekpiste (lengte max. 5mm).

 

Artikel 11: Het voeren van publiciteit binnen de sportaccommodaties kan enkel worden toegestaan ter gelegenheid van manifestaties en onder de volgende voorwaarden;

  • de aanvraag dient ten minste 14 dagen vooraf ingestuurd te worden, dit met de vermelding van volledige identificatie van de aanvrager, alsmede van de wijze waarop de publiciteit zal worden gevoerd, met name de tekst en afmetingen van de reclameborden, enz.
  • de publiciteit mag pas worden gevoerd 15 minuten voor de aanvang van de manifestatie en onmiddellijk na het einde ervan ophouden.
  • Aanbrengen van publiciteit op de muren van de gebouwen blijft in ieder geval verboden voor de gebruikers. Niet voorziene gevallen worden ter beoordeling aan de Schepen van Sport voorgelegd. De oplossing ervan wordt binnen de kortst mogelijke tijd door het Kollege van Burgemeester en Schepenen bekrachtigd.

 

Artikel 12: Gedurende de periode van terbeschikkingstelling van sportmaterieel, zijn de organisatoren verantwoordelijk voor eventuele beschadiging ervan.

 

Artikel 13: De sportaccommodaties moeten in behoorlijke staat worden gehouden. Iedere beschadiging moet onmiddellijk aan het toezichtpersoneel worden medegedeeld. Vernielingen hebben betaling van de schade voor gevolg.

 

Artikel 14: De gebruikers moeten zich houden aan de hen toegewezen tijd. Het plaatsen en opbergen van het sportmateriaal is in de huurtijd begrepen.

 

Artikel 15: De gebruikers van de gereserveerde accommodaties dienen zich tenminste 5 minuten voor de aanvangstijd bij de verantwoordelijke aan te melden.

 

Artikel 16: Indien een geplande activiteit niet kan plaatsvinden, dient de beheerder hiervan te worden verwittigd:

  • 24 uur vooraf voor individuele gebruikers
  • 48 uur vooraf voor clubs

Niet tijdig verwittigen heeft de betaling van het huurgeld voor gevolg. Bij herhaling of weigering zullen verdere reservaties worden afgewezen.

 

Artikel 17: Het is de gebruikers niet toegestaan de hen toegekende uren zonder voorafgaande toestemming van de beheerder aan derden af te staan.

 

Artikel 18: De gebruikers moeten de terreinen gebruiken die hen door de toezichthouder worden aangeduid.

 

Artikel 19: Personen die niet aan de sportactiviteiten deelnemen, hebben enkel toegang tot de voor het publiek voorbehouden plaatsen. Kinderen die niet aan het spel deelnemen, worden binnen de omheining van de velden niet toegelaten. In de gangen en kleedkamers worden enkel personen toegelaten welke aan de sportbeoefening deelnemen.

 

Artikel 20:

a) In de sportaccommodaties of daarbijhorende lokalen is het verboden dranken binnen te brengen.

b) Het gebruik van producten waardoor de vloeren of ander materieel beschadigd of bevuild kan worden, is verboden.

 

Artikel 21: Kleedmakers, berging en zalen mogen slechts worden betreden mits toelating van de verantwoordelijke.

 

Artikel 22: Enkel verenigingen kunnen, op eigen risico en na toestemming van de beheerder, gebruik maken van eigen materieel en dit stapelen op de daartoe aangewezen plaats.

 Pleisterwerken Kesteleyn

Dit is de officiële website van MVC Linea Recta. Copyright © 2004-2006 MVC Linea Recta.  

Valid XHTML 1.0!   Correct CSS!   Geldig RSS   Get Firefox!